Uncategorized

Седемте стъпки при избора на доставчик на Лизинг на персонал

Лизингът на персонал е форма на трудови взаимоотношения, която започва да се развива в България в средата на 90-те години, но в САЩ и в западна Европа се появява още в края на 60-те години и 70-те години, от когато са въведени и първите правни рамки, регламентиращи такъв тип трудова заетост. В рамките на ЕС действаща е директива 2008/104/ЕО, която има за цел да дефинира и защити правата на служителите на лизинг във всички държави членки на съюза. В българското законодателство това бе въведено през 2012г. с направените промени в Кодекса на труда.

В момента в Европейския съюз 1,6% от работещите са наети именно посредством тази форма на трудова заетост. Тя е особено разпространена в страни като Великобритания, Франция, Италия, Германия, Дания и Португалия.

1. Какво се крие под наименованието „Лизинг на Персонал“ / Staff Leasing ; Staff Outsourcing/?

Най-образно казано, това са тристранни взаимоотношения между компания-възложител, компания-изпълнител и служител. Служителят подписва трудов договор и е административно подчинен на компанията-изпълнител, която е негов официален работодател пред държавните институции. Функционалният му работодател, обаче, е компанията-възложител, която дефинира позицията и описанието на длъжността, определя заплащането и проследява справянето и изпълнението на служителя, който е под нейно ръководство и надзор.

2. Кога решението Лизинг на персонал е единствено възможно?

  •  Когато клиентската компания няма представителство в България
  • Когато са налице ограничения в щата, които не допускат наемането на нови служители
  • При оптимизиране структурата на компанията, чрез изнасяне на неспецифични дейности

3. Кога решението Лизинг на персонал ефективно и приложимо?

Ползите за компаниите, които ползват услугата, са редица, а именно:

  •  Цялата юридическата отговорност за наетите на лизинг служители се поема от компанията-изпълнител
  • Отпада сериозна административна тежест и разходи, както и съпътстващият ги документопоток
  • Отпада необходимостта от стриктното следене на всички промени в трудовото и данъчно-осигурителното законодателство
  • Използва се независима, външна HR експертиза

Ангажирането на външна компания-изпълнител е адекватно решение и при сезонни назначения, стартиране на пилотни проекти, както и кампанийни активности.

4. Какви са ангажиментите и отговорностите на компанията-доставчик на лизинг услугата?

На практика целия обхват на дейностите, свързани с администрирането на трудовите взаимоотношения. Ангажиментите на компанията-изпълнител са регистриране на трудовия договор; обработването на месечните възнаграждения; подаване на цялата необходима информация към държавните институции НОИ, НАП, Агенция по заетостта и т.н.; издаване на всякакви документи свързани с трудовото правоотношение, които са необходими на служителите; изплащане на трудовите им възнаграждения и съответните осигуровки към държавата; прекратяване на трудовите договори по установената от закона процедура.

5. Какви са ангажиментите и отговорностите на компанията-възложител?

В качеството си на функционален работодател, компанията-възложител определя трудовите задължения, работното място и графика на работа на служителите, наблюдава, проследява и оценява справянето им, подава съответната информация към компанията-изпълнител, когато е свързана с бонусирането на служителите.

6. Какви са финансовите параметри на услугата?

Компанията-възложител заплаща трудовите възнаграждения и разходите на работодателя за труд въз основа на детайлна справка, която компанията-изпълнител издава на регулярна месечна база.
По този начин се гарантира пълна прозрачност и проследяемост на всяка една заплатена сума.
Хонорарите за услугата варират обикновено в зависимост от броя служители на лизинг. Те могат да бъдат фиксирана сума или процент от месечното възнаграждение на служителите.

7.  Как да изберем правилният партньор-доставчик на лизинг?

Няколко са факторите, на които е необходимо да се обърне особено внимание при избор на компания-изпълнител:

  • Правна рамка – законите в България ясно регламентират кой може да извършва тази дейност. Компанията трябва да има издадени от Агенция по заетостта лицензи за подбор и лиценз за агенция, предоставяща временна заетост, както и лиценз от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни.
  • Комплексност на услугата – индикация за експертността, ефективността и опита на доставчика е услугата, която ще предложи. Висококачествената и високоефективната услуга ще включва подбор и предоставяне на short-list от кандидати за нови или овакантени позиции; консултации по въпроси, касаещи трудово-правните взаимоотношения; планиране и бюджетиране; проследяване на проекта от гледна точка на ЧР, оценяване на удовлетвореността на служителите; предоставяне на цялостни решения за нуждите на вашия бизнес.
  • Опит – не маловажен е и опита, който компанията-изпълнител има в предоставянето на услугата Лизинг на персонал. Опитът е този, който позволява да се намери бързо и гъвкаво решение във всяка възникнала ситуация и прави изпълнителя ценен консултант и партньор.

Изборът на компания – доставчик на лизинг на персонал трябва да бъде направен внимателно. Източници на информация като глобалната мрежа и най-вече обратната връзка от пазара са ценни помощници за вземане на правилното решение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *