Организационна диагностика или определяне на правилната посока за развитие на организацията

 

 

Добре известно е, че развитието е свързано с промяна и в този случай с преход от настоящото състояние на организацията към желаното такова. За тази цел са важни анализът на силните и слабите страни на организацията, както и на причините и факторите, довели до моментното и състояние, а също и определянето на възможностите на организацията за бъдещо развитие. Именно в този процес важна роля играе организационната диагностика като първа стъпка на организационната промяна.

Необходимостта от детайлна диагностика може да бъде онагледена и с пример от нашето ежедневие: Бихте ли се доверили на лекар, който ви поставя диагноза или ви назначава лечение, без подробно да е изследвал вашето състояние и симптоми? За съжаление, все още има организации, които предприемат действия, без преди това да са направили подробен анализ на текущото състояние на организационната структура. Това от своя страна по-често води до „облекчаване на симптомите“, отколкото до разрешаване на същинския проблем. Именно затова от изключително значение са събирането на информация от всички звена на организационната структура, нейният детайлен анализ както и интегрирането на тази информация в изграждането на стратегия за бъдещо развитие.

Провеждането на подробна и ефективна диагностика обаче не е нещо, което може да бъде извършено за ден. Това е процес, който изисква старателно планиране и инвестиране на ресурси. Организационната диагностика, разбира се, е процес, който може да бъде разделен на няколко ключови етапа. Ето кои са те:

  • Определяне на целите и очакванията: Това е първата важна стъпка, която ще определи посоката на развитие и в голяма степен ще предупредели мерките, които предстои да бъдат предприети за разрешаване на проблемите и подобряване на функционалността на организацията. Определянето на целите и очакванията за развитието на организацията могат да бъдат съобразени с нейната позиция на пазара, динамиката на екипа, работния климат и ресурсите, с които разполага организацията.

 

  • Подготовка и планиране: Планирането на стъпките по събирането на необходимата информация, нейния анализ и ефективното и използване за целите на организацията е също важна част от организационната диагностика. С цел диагностиката да протече безпроблемно, да бъде ефективна и извършването и да не изисква прекалено много и излишни ресурси, са необходими изготвянето на подробен план и подготовката на нужните инструменти за преминаването през всички следващи фази на организационната диагностика.

 

  • Събиране и оценка на данни: Тази стъпка в голяма степен ядрото на организационната диагностиката. Наличието на достатъчно и на точната информация е ключов компонент за определянето на слабите и силните звена и за идентифициране на ресурсите, с които разполага организацията.

 

  • Обратна връзка: В тази фаза на организационната диагностика целта е да се анализира събраната информация и на базата на нея да се дадат обратна връзка и препоръки за бъдещото развитие на организацията. Тук много важна е 360-градусовата обратна връзка, която дава възможност за общ поглед над развитието на организацията и ефективността на предходните фази на организационната диагностика.

 

  • Оценка и мерки: Отново на базата на събраната информация и с помощта на получената обратна връзка от управлението на организацията, могат да бъдат изготвени конкретни мерки, които да бъдат приложени за подобряване състоянието на организацията. Тези мерки ще бъдат свързани както с развиване на силните страни на организацията, така и с оптимизиране на нейните слаби страни и разрешаване на идентифицираните проблеми.

 

Организационната диагностика може да обхваща както всички звена на организационната структура, така и отделни такива, които биват определени като критични за организацията. Така например диагностиката може да бъде фокусирана върху формалните или неформалните трудови групи, върху управлението и разрешаването на конфликти или върху стратегиите за взимане на решения. Това, разбира се, се определя от състоянието и функционалността на организацията, от нейните позиция и активност на пазара, както и от нуждите, които биват определени от лидерския екип. Независимо от целите на организацията и тенденциите в нейното развитие, редовното провеждане на диагностика на отделните звена или на цялата организационна структура може да се окаже ключов фактор за ефективното организационно развитие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *